Uvjeti sudjelovanja na natječajima na

DRUŠTVENIM MREŽAMA I WEB STRANICAMA

Pravila nagradnog darivanja

„Segafredo Zanetti blagdansko darivanje: 2023. baš je velika sreća!“

(u daljnjem tekstu: „Pravila“)

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Segafredo Zanetti Croatia d.o.o., Hektorovićeva ulica 2, Zagreb, OIB:31724926328.

Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Priređivač zadržava sva prava izmjene i dopune ovih Pravila u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Nagradnog natječaja. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na https://segafredo.hr/. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici.

Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv Nagradnog natječaja je „Segafredo Zanetti blagdansko darivanje: 2023. baš je velika sreća! “

Natječaj se održava od 05.12. do 31.12.2023. godine na području Republike Hrvatske.

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja

Svrha Nagradnog natječaja je motivirati i ojačati povezanost s korisnicima i promovirati proizvode Priređivača marke Segafredo Zanetti.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba na Facebook i Instagram stranici Segafredo Zanetti Hrvatska pronaći objavu s blagdanskim zadatkom te na njega kreativno odgovoriti.  Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom. Ako po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom.

Članak 5. Pogrešne i neregularne prijave

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, a posebice u sljedećim slučajevima:

  1. Ako sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
  2. Ako prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
  3. Ako se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
  4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

 

Članak 6. – Nagradni fond

3 x tjedni poklon paket Segafredo Zanetti proizvoda (zajedno u odabir ulaze prijave na Facebooku i  Instagramu)

1 x mjesečni poklon paket Segafredo Zanetti proizvoda (u odabir ulaze fotografije adventskih vijenaca pristigle do kraja prosinca 2023.)

Članak 7. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Dobitnike na temelju kreativnosti prijave odabire i nagrađuje žiri Priređivača. U obzir ulaze sve prijave pristigle u roku od 5 dana od objave nagradnog statusa na Facebooku, odnosno Instagramu. Nagradne objave objavljuju se utorkom u prosincu 2023., a u obzir ulaze odgovori pristigli do nedjelje u 23:59.

Za mjesečnu nagradu dobitnike na temelju kreativnosti prijave, odnosno fotografije adventskog vijenca odabire i nagrađuje žiri Priređivača. U obzir ulaze sve prijave pristigle do 31.12.2023., 23:59.

Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 6. ovih Pravila.

Članak 8. – Objava rezultata Nagradnog natječaja

Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na Instagramu i/ili Facebooku. Objavljeni popis nagrađenih uključivat će: ime, prezime i mjesto stanovanja.

Članak 9. – Identifikacija dobitnika nagrada

Svi dobitnici dužni su, na zahtjev Priređivača, a u svrhu preuzimanja nagrade, identitet potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom, u protivnom gube pravo na nagradu.

Članak 10. – Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici će nagrade dobiti dostavom na kućnu adresu i to najkasnije 60 radnih dana od dana objave rezultata Nagradnog natječaja.

Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku Priređivač ne može isporučiti nagradu zbog više sile.

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo).

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koji mu je stručni žiri Priređivača dodijelio). Nagrada je neprenosiva.

Članak 11. – Način upoznavanja sudionika s Pravilima Nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 05.12.2023. godine na https://segafredo.hr/

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i obvezuju se poštivati prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 12. Zaštita osobnih podataka sudionika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime, prezime i mjesto stanovanja javno objave na Internet stranici Priređivača.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač, u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka, prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao sudionik ovog Nagradnog natječaja, a u svrhu dostavljanja nagrade u Nagradnom natječaju čime se ti podaci jednokratno dijele s trećom stranom (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade. Treće strane uključuju i dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Podatke prikupljene u ovom Nagradnom natječaju Priređivač može koristiti u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj (objava odabranih priča i ime dobitnika u internom biltenu/aplikaciji i na web stranici https://segafredo.hr/). Osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci od završetka natječaja.

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, na pristup podacima koji se na njega odnose, ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja. Sudionik može ostvariti svoje pravo koje mu pripada prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka ili povući danu privolu za obradu podataka koji se na njega odnose tako da uputi pisani zahtjev na e-mail: info@segafredo.hr

Članak 13. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

Članak 15.Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na Nagradnom natječaju. Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

 

Zagreb, 04.12.2023. godine

Segafredo Zanetti Croatia d.o.o., Hektorovićeva ulica 2, Zagreb

Izjavu o zaštiti podataka možete pronaći ovdje: https://segafredo.hr/informacije/

Impresum možete pronaći ovdje: https://segafredo.hr/impressum/

Najnovije vijesti